Ndinaona kuti ndabwera msanga ku ntchito. Ndipo m’njira munali malo odyera osiyanasiyana. Mpaka anyamata awiri anandidutsa akundipempha ndalama, ndipo sindinawapatse. Kenako ndinaona mtsikana wina yemwe sindimamudziwa akutsuka miyendo yake m’madzi oyenda m’mphepete mwa msewu wotsikirako. Ndipo nditayang'ana miyendo yake, malotowo adatha