Kodi muyenera kuchita chiyani ngati nthawi yanu yatha?